Uppsatstävlingen

SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på avancerad nivå (15–30 hp) med ett idrottspedagogiskt, -psykologiskt, -sociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne.

SVEBI arrangerar varje år en tvådagarskonferens. Den/de student(er) som vinner uppsatstävlingen inbjuds att hålla ett anförande på SVEBI:s årskonferens den 27–28 november 2024 i Karlstad. SVEBI svarar för vinnarens/vinnarnas resa inom Sverige (resan ska beställas senast 14 dagar efter beskedet och billigaste färdsätt ska användas), logi samt anmälningsavgift till årskonferensen. Mer information finns i inbjudan här.

Deadline för att skicka in bidrag till årets tävling är 1 juli 2024.

Välkomna med bidrag!

Kontakt Erwin Apitzsch, Erwin.Apitzsch@psy.lu.se. Tel 0708–144865.

Tidigare vinnare:

2023

Elin Bergström, Göteborgs universitet

Career Development in Paralympic Sport: A Multiple Case-study of Swedish Paralympians

Juryns motivering

Uppsatsen utgör ett viktigt bidrag till det idrottsvetenskapliga fältet. Den ger på ett förtjänstfullt sätt inblick i parasportares egen syn på karriärutveckling samt vad som hindrar och möjliggör denna process. Karriärutvecklingen innebar en komplexitet som var beroende av funktionsnedsättnings typ, klassificering och idrott. Vidare indikerade resultaten att paraidrottarens karriärutveckling påverkades av individuella förutsättningar såväl som av sociala och strukturella faktorer. Det är kunskap som är av betydelse för både forskning som praktik. Det metodologiska genomförandet är kreativt och välstrukturerat, vilket ger en extra dimension i studien.

2021

Malin Andersson, Umeå universitet

Folksporten för alla – alltid” – Svensk innebandys inkluderingsresa

Juryns motivering

Uppsatsen är viktig för det idrottsvetenskapliga fältet då den förtjänstfullt fokuserar på att studera beredskap, utmaningar och möjligheter när idrottare med funktionsnedsättning ska inkluderas i specialidrottsförbundens ordinarie verksamheter. Den är aktuell och intresseväckande samt har en hög praktisk relevans. Uppsatsen bidrar med värdefull kunskap i en pågående förändringsprocess, vilket är av betydelse för såväl förbund som idrottsutövare.

2020

Lisa Svärling, Stockholms universitet

Space, pace and grace – affective room(s) for change

Juryns motivering

Uppsatsen utgör ett viktigt bidrag till det idrottsvetenskapliga fältet. Den är kreativ, välstrukturerad och nytänkande när det gäller intervjuernas genomförande, vilket ger en extra dimension i analysen. Uppsatsen bidrar med viktig kunskap, i ett tidigare outforskat område, för såväl forskningsfältet som tillämpningen av resultaten.

2019

Klara Boije af Gennäs, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet

An interdisciplinary case analysis procedure: A pilot-study

Juryns motivering:

Uppsatsen utgör ett viktigt bidrag till det tvärvetenskapliga tänkandet inom idrottsvetenskap. Den är kreativ och nytänkande och bidrar till metodutveckling där kvalitativa och kvantitativa data förenas i en gemensam analys av ett idrottsfenomen. Uppsatsen bidrar med viktig kunskap för framtida tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

2018

Runa Westerlund, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Att utvecklas från nyutexaminerad till etablerad lärare i idrott och hälsa – framgångsfaktorer och svårigheter

2017

Jonas Lessner & Tomas Karlsson, GIH Stockholm

Läroboken – en tillgång för paradigmskifte? En kvalitativ diskursanalys av läroböcker i idrott och hälsa

2016

Malin Träff, GIH Stockholm

Att få bli det bästa jag kan bli. En fenomenologisk studie av livskvalitet i svensk elitidrottskontext

2015

Jesper Karlsson, GIH Stockholm

Alltså vi har kul tillsammans, vi har kul som lag liksom. – Hur maskulinitet(er) konstrueras och iscensätts inom pojkungdomshockeyn

2014

Emelie Åkesson,  Örebro universitet

Förmedlade budskap om genus och sexualitet

2013

Snezana Stoljarova, Lunds Universitet

Career transition from amateur to professional sport in swedish women football

2012

Elisabeth Lodin, Lunds Universitet

Coaches perception of their own leadership behavior and the congruence with education and personality: A critical perspective on Swedish coach education

2011

Cecilia Engström, Lunds Universitet

Dual career for student-athletes:
A longitudinal study of adaptation during the first six months at the sport gymnasium in Sweden

2010

Lucia Christensen, Högskolan i Halmstad

Young athletes’ imagery experiences in relation to their goal orientation profiles

2009

Jessica Smulter, Göteborgs universitet

Så länge det ger mer än det tar – En studie om drop-out och motivation i friidrott

2008

Christian Engell & Carsten Hvid Larsen, Lunds universitet

A system theory perspective on goal setting – An explorative case study with professional football players

2007

Peter Olsson, Göteborgs universitet

Farväl till idrotten? En studie av avbrottsproblematiken inom barn- och ungdomsidrotten

2006

Ninitha Maivorsdotter, Lärarhögskolan Stockholm

Den levda kroppen och det objektiva tänkandet – konsekvenser för idrottsforskningen

2005

Peter Jansson, Karlstads universitet

Motion eller ej – En studie om motion och de bakomvarande motiven bland kommunalt anställda

2004

Carl-Johan Olsson, Umeå universitet

Imagery training improves performance on a finger tapping task

2003

Mattias Hjälm, Linköpings universitet

Marknaden för professionell golf – en institutionell analys av Europatouren för herrar